ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย

  • 1 ปี ที่ผ่านมา
  • 0

ประเทศไทย เป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลก ที่คนทั่วโลกปราถนามาเยือนสักครั้ง ทั้งที่ต้องการมาท่องเที่ยว มาเพื่ออยู่อาศัย มาใช้ชีวิตหลังเกษียณ หรือเพื่อทำธุรกิจการค้า

เหตุผลเป็นเพราะประเทศไทย มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก ในด้านการท่องเที่ยว มีความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีภูมิประเทศและอากาศที่คนทั่วโลกอาศัยได้  อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และงดงาม ทำให้คนคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนทีมีอัธยาศัยดี โอบอ้อมอารีย์ มีมิตรไมตรตรี จึงทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติ รู้สึกปลอดภัยและประทับใจเมื่อมาเยือนในประเทศไทย

ประเทศไทย ยังอุดมสมบูรณ์ ด้วยอาหารนานาชนิด ทั้งพีชผลการเกษตร ข้าว ผลไม้ ฟาร์มสัตว์ อาหารแปลรูป อาหารทะเล ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร แต่ประเทศไทยยังคงมีอาหารการกินที่อุดมสมบุรณ์ไม่เคยขาดแคลน สามารถเป็นครัวของโลกได้เป็นอย่างดี  

ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทย เป็นประเทศเปิด และมีการค้าแบบเสรี ประกอบกับยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทั่งพีชผลทางการเกษตร และอุสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นประเทศยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนทำธุรกิจการค้า

ด้านสาธารณสุข ในช่วงวิกฤตการณ์โรคติดต่อโควิด 19 ประเทศไทยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประเทศที่มีมาตราการความปลอดภัยและประชาชนให้ความร่วมมือกันอย่างเคร่งครัด มีโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีฝืมือ ทำให้ชาวต่างชาติทั่วสารทิศเข้ามารักษาตนเอง และมีศูนย์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย

ด้วยเหตุผลข้างตน ทำให้ขาวต่างชาติทั่วโลกมีความต้องการเข้าพักอาศัย มาทำงาน มาท่องเที่ยว หรือมาใช้ชีวิตหลังเกษียณ เป็นสาเหตุให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีอัตราความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้จะได้รับผลกระทบทางด้านการเมืองและสถานการณ์โรคโควิด 19 ไปบ้าง แต่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปรกติ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะกลับมาเพื่องฟูอีกครั้ง

โพสต์ถัดไป

Lorem Ipsum คืออะไร?

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ