ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Thailandbangkokproperty.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง Thailandbangkokproperty.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด
นอกเหนือจากนี้, เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด
เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ ในการ รวบรวมข้อมูล, ของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา
คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของ บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยเด็ดขาด

คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์
บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด ไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์
ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้ บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณจะต้องยินยอมให้ และ/หรือ บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือ บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น
บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้
การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ บริษัท Thailand Bangkok Property จำกัด , กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
Price range from to
Other Qualification